Mes klausiame
Ką turėtume statyti Vilniuje?
 
Tvarkos ir Teisingumo partija siekia
 
Apsaugoti Lietuvos žmonių orumą, teisingumą, demokratiją.
Paieška svetainėje
Renginių kalendorius
 <<Kovo 2019>> 
 PirAntTreKetPenŠešSek 
 28293031123 
 45678910 
 11121314151617 
 18192021222324 
 25262728293031 
Naujienos
 
2014 08 27
VIETOS SAVIVALDOS POLITIKOS PRIORITETAI
Be meilės, be pasišventimo joks visuomenės darbas yra neįmanomas, o savivaldybių darbas yra ne kas kita, kaip visuomenės darbas. Šiam darbui turi būti užtikrinta kiek galima platesnė laisvė, kiek galima didesnis iniciatyvos pasireiškimas. Kuomet norima savivaldybės darbuotę įsprausti į iš viršaus nustatytas ribas ir jų darbuotojus padaryti prigulmingais nuo aukštesniųjų viršininkų, tuomet iš pagrindų griaunama savivaldybių sąvoka: vieton užsidegusio , su platesne iniciatyva ir noru pasišvęsti visuomenės darbui veikėjo atsiranda klusnus valdininkas, kuriam rūpi tik įtikti vyresniajam viršininkui , kad tik išgavus iš jo pagyrimą , kad užsipelnius kokį medalį ar ordiną. Jonas Vileišis Kviečiame kilti ir kelti visus į kovą už mūsų moralinį atsinaujinimą, tradicinės šeimos vertybių išsaugojimą, tikra bendryste paremtą tautą, savivaldą, demokratiją ir įgyvendintą socialinį teisingumą. (iš partijos Tvarka ir teisingumas politinės programos LAISVAI TAUTAI) Vietos savivalda reiškia, kad vietinės valdžios organai įstatymų nustatytose ribose turi teisę ir gebėjimą tvarkyti ir valdyti pagrindinę viešųjų reikalų dalį, už tai prisiimdamos pilną atsakomybę ir vadovaudamosi vietos gyventojų interesais. (Iš Europos vietos savivaldos chartijos, kurią Lietuvos Seimas ratifikavo 1999 metais)

 

LAISVAM ŽMOGUI IR BENDRUOMENEI VIETOS SAVIVALDOS POLITIKOS PRIORITETAI Metmenų projektas

 

Partija Tvarka ir teisingumas yra visos tautos partija, orientuota į įvairius Lietuvos gyventojų sluoksnius, į visus žmones bei jų grupes.

 

Išpažįstamų bendrų vertybių pagrindu, partijos nariai prisiima atsakomybę siekti, kad krašte klestėtų laisvė ir teisingumas, demokratija bei socialinė rinkos ekonomika.

 

Teisingumas reiškia lygias teises visiems. Įstatymai apsaugo nuo savivalės ir piknaudžiavimo valdžia. Mes esame už pagarbą žmogaus ir piliečio teisėms.

 

Mes esame už visuomenę, besiremiančią bendruomenės dvasia ir solidarumu.Mes siekiame stiprinti ir globoti šeimą kaip visuomenės pagrindą ir ypač esame už vaikams palankią visuomenę.

 

Mūsų laisva valstybė gali egzistuoti tik aktyvios savo piliečių pozicijos dėka. Kiekvienas asmuo yra iš dalies atsakingas už visuomenės gerovę.

 

Mes suvokiame demokratiją kaip kintančią politinę santvarką, kuri gimsta iš aktyvios piliečių veiklos ir turi būti nuolat tobulinama. Jos laisvę laiduoja valdžios padalijimas bei priežiūra.

 

Mes žinome, kad stipri vietos savivalda yra pamatas, ant kurio iškyla brandi demokratinė valstybė. Centrinės ir vietos valdžios santykiai, pasireiškiantys teisių, funkcijų ir finansinių išteklių pasidalinimu, yra vienas svarbiausių valstybės demokratiškumo rodiklių.

 

Mes teigiame, kad Europos vietos savivaldos chartijos nuostatos Lietuvoje kol kas neįgyvendintos, sovietinis centralizuotos valdžios paveldas dar neįveiktas, nors Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas bei susiję teisės aktai yra taisyti daugiau nei penkiasdešimt kartų. Lietuvos savivalda, lyginant net su kaimyninėmis panašaus likimo šalimis (Lenkija, Čekija, Vendrija) yra silpna, valdžios decentralizacija - nepakankama.

 

Mes matome, jog Lietuvoje pernelyg vangiai diegiama ne tik Europos brandžių demokratijų geroji patirtis, bet ir užmirštas mūsų valstybės tarpukario demokratinio laikotarpio , pirmiausiai - Vasario 16 -osios Nepriklausomybės akto signataro, pirmojo ilgamečio Laikinosios sostinės burmistro, Lietuvos miestų sąjungos iniciatoriaus ir pirmojo pirmininko Jono Vileišio palikimas. Šis iškiliausias Lietuvos savivaldybininkas rašė: „... mažas miesto padailinimas, pačių žmonių padarytas, yra daug vertingesnis auklėjimo atžvilgiu , nei šimtai pagražinimų, padarytų prievarta"..

 

Mes konstatuojame, kad valdžia yra pavojingai nutolusi nuo žmonių. Vienintelis kelias įveikti susvetimėjimą ir sugrąžinti žmonių pasitikėjimą valdžia - savivaldos savarankiškumo bei vietos demokratijos stiprinimas.

 

Todėl mes, eidami į savivaldybių tarybų ir tiesioginius merų rinkimus, pabrėžiame šiuos progaminius savivaldos politikos prioritetus:

 

Realizuota asmens teisė dalyvauti tvarkant viešuosius reikalus yra viena iš svarbiausių demokratinės valstybės vertybių. Lietuva turi veiksmingiau bendradarbiauti su kitomis valstybėmis įgyvendinant kartu paveldėtus idealus ir principus, o vietos gyventojų formuojamos savivaldos institucijos yra demokratinės Europos santvarkos pagrindas. Vietos savivaldos apsauga ir permanentinis stiprinimas Lietuvoje bus svarbus įnašas į demokratiniais pagrindais ir valdžios decentralizavimu grindžiamos Europos kūrimą. Mūsų siekis - pažangiausio ir efektyviausio vietos savivaldos modelio paieška ir įgyvendinimas, ypatingą dėmesį skiriant skandinaviškai Norvegijos, Danijos, Suomijos bei Švedijos savivaldos raidos ir tobulėjimo praktikai, kuriant modernų tautiškumą, sąžiningą, dorą ir laimingą visuomenę, kurioje šimtmečiais puoselėta kultūra ir vertybės derėtų su naujojo pasaulio pasiekta pažanga. Mūsų įsipareigojimas - nuoseklus ir konceptualus vietos savivaldos politikos tęstinumas, koordinavimas ir plėtra, bendradarbiaujant su Lietuvos savivaldybių asociacija bei tarptautinėmis organizacijomis, įtvirtinant Europos Sąjungos narių vietos savivaldos gerąją patirtį. Mes užtikrinsime efektyvų subsidiarumo principo įgyvendinimą, stiprindami žemiausių savivaldos grandžių ir bendruomenių vaidmenį bei jų laisvę sprendžiant viešuosius vietos reikalus. Subsidiarumo principas reiškia, kad pirmumo tvarka viešas pareigas įgyvendina ir paslaugas teikia arčiausiai piliečių esančios institutucijos, tai yra tos, kurios geriausiai tai gali padaryti. Mes maksimaliai pasinaudosime savivaldos , kaip arčiausiai piliečių esančios valdžios institucijos, kuri geriausiai žino tenykščių žmonių rūpesčius ir lūkesčiusm, privalumu. Kadangi Lietuvos savivaldybės gyventojų skaičiumi yra didžiausios Europoje, vengdami dar vieno brangiai kainuojančio šalies teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų kaitaliojimo, sieksime daugiau savarankiškumo, funkcijų ir finansinių išteklių suteikti seniūnijoms, sykiu ateityje Latvijos pavyzdžiu seniūnus įtraukdami į savivaldybių tarybas. Tam inicijuosime įstatymo pataisas, numatančias ir seniūnų rinkimus. Aktyviai dalyvaudami pirmąkart rengiamuose tiesioginiuose merų rinkimuose, mes suvokiame, kad tai tik pirmas žingsnis stiprinant piliečių įtaką vietos valdžiai ir sykiu politikų personalinę atsakomybę , gerinant jų priimamų sprendimų efektyvumą ir kokybę. Stebėdami tiesiogiai išrinktų merų pirmųjų metų veiklą, mes tikslinsime jų teises ir pareigas, aiškiau apibrėšime atstovaujamosios ir vykdomosios vietos valdžios funkcijas, inicijuodami atitinkamas įstatymo pataisas. Sveikindami išplėstą teisę savivaldybių rinkimuose kelti kandidatus ne vien pagal partijų sąrašus( rinkimų komitetai), mes pabrėžiame, kad „Tvarkos ir teisinumo" rinkimų sąrašai visuomet atviri ir nepartiniams vietos lyderiams. Mes visuomet pasisakome už kuo platesnį visuomenės atstovavimą visų lygių renkamos valdžios institucijose.

 

• Mes besąlygiškai įdiegsime gyventojų įtraukimo į sprendimų priėmimą mechanizmus įvairiuose lygmenyse bei įgyvendinsime tiesioginės demokratijos principus savivaldos institucijų veikloje.

 

Mes atgaivinsime „mirusią įstatymo normą"- apklausas ( vietos referendumus) svarbiausiais klausimais , kad pati bendruomenė priimtų sprendimus. Tai bus demokratijos ir pilietinio aktyvumo mokykla. Lietuvos Konstitucija laiduoja savivaldos teisę valstybės teritorijos administraciniams vienetams, tačiau administravimo funkcijos nėra deramai perskirstytos tarp centrinės ir vietos valdžios institucijų po 2010 metų apskričių reformos. Mes peržiūrėsime administravimo funkcijų paskirstymą jas labiau priartinat prie regioninės valdžios sistemos. Valstybės lygiu garantuosime savivaldybėms finansinius išteklius, būtinus teikti valstybės joms pavestas paslaugas. Sieksime pakeisti savivaldybių funkcijas jų kompetencijos srityse, konkrečiai - teritorijų planavimo, statybos, žemės nuosavybės - iš procedūrų vykdytojo į sprendimus priimančio subjekto bei išplėsti savivaldybių teises joms disponuoti valstybei priklausančia žeme miesto ir kaimo vietovėse. Inicijuosime, kad būtų suteikti įgaliojimai gyventojų išrinktiems atstovams priimti planavimo sprendimus jų teritorijoje. Sukursime teisinę bazę ir prielaidas stipresniam regioniniam lygmeniui išplečiant regionų plėtros tarybų kompetenciją stiprinant jų administracinį aparatą ir numatant regioninių biudžetų kūrimą.Per savo atstovus skatinsime savivaldybių kooperaciją įgyvendinant stambiausius projektus, ypač finansuojamus iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. Sieksime, kad Vilniui būtų suteiktas specialus teisinis sostinės statusas dėl išskirtinės padėties ir įpareigojimų saugoti šalies paveldą. Inicijuosime teisės aktų peržiūrą siekiant užtikrinti tautinių mažumų dalyvavimą vietos lygmenyje, atsižvelgiant į 2003 metais Venecijos komisijos patvirtintą nuomonę Nr. 237. Vietinės valdžios institucijos turi teisę naudotis teisminėmis priemonėmis, kad apsaugotų teisę nevaržomai vykdyti savo įgaliojimus ir užtikrintų vietos savivaldos principų, puoselėjamų konstitucijos ir įstatymų, pagarbą. Sieksime, kad savivaldybių asociacija turėtų įtvirtintą teisę atstovauti visas savivaldybes teismuose. Suteiksime išskirtinę paramą mažų miestelių, tokių kaip Rietavas, Sintautai, Lukšiai, Lekėčiai, Visaginas, Neringa, Šventoji ir kitų savivaldos atgaivinimo programoms bei savitumo išsaugojimo projektams. Bendradarbiaudami su mokslo, kultūros bei verslo bendruomenėmis kiekvienai savivaldybei parengsime ir pateiksime gyventojų svarstymui darnios plėtros, investicijų skatinimo, kultūrinės raidos ir paveldo išsaugojimo, sveikos gyvensenos bei socialines programas ir sieksime jas įgyvendinti per savo atstovus vietos savivaldos institucijose. Paslaugų verslo įmonėms sieksime sudaryti palankiausias sąlygas dirbti bei plėtoti gyventojams teikiamų paslaugų įvairovę ir kokybę. Iš esmės pakeisime aprūpinimo socialiniu būstu politiką, prioritetą teikiant jaunoms šeimoms. Kardinaliai pertvarkysime daugiabučių namų administravimo sistemą griežčiau nustatant tam tikrus įmonių pelno apribojimus, peržiūrint paslaugų kainos nustatymo metodikas, apibrėžiant gyventojams teikiamų paslaugų kokybės kriterijus. Skatinsime konkurencingą ir skaidrią komunalinių paslaugų teikimo aplinką, aukštą aptarnavimo kultūrą. Paslaugų kainos turi atitikti sąnaudas, o gaunamas pelnas negali viršyti 10 procentų ribos. Vaikų žaidimų ir sporto aikštelės, dviračių takai, sveikatingumo trasos, poilsio parkai, skverai, rekreacinės zonos, turistiniai maršrutai kiekvienoje mūsų globojamoje vietos savivaldoje bus nuolatinio atsakingų pareigūnų dėmesio centre. Ypatingą dėmesį skirsime viešųjų erdvių ir apleistų urbanistinių zonų sutvarkymui. Vietos savivaldoje atsakingai įgyvendinsime „Saugios kaimynystės" bei kitas, viešąjį saugumą užtikrinančias programas, sieksime nusikaltimų prevencijos priemonių viešosiose erdvėse optimalaus panaudojimo, užtikrinant žmogaus teisių ir asmens laisvių apsaugą. Ugniagesiai.... Atnaujinsime sporto, dailės, muzikos ir meno mokyklas, modernizuosime techninės kūrybos būrelių, dienos centrų bei popamokinio ugdymo sistemą, sudarysime geriausias sąlygas vaikams ir jaunimui kūrybiškai tobulėti. Ypatingą dėmesį skirsime miestų ir miestelių infrastruktūros projektams, gatvėms ir keliams bei viešojo transporto paslaugų kokybei kaimo vietovėse. Darbai, kuriuos įsipareigojame gyventojams padaryti per pirmuosius kadencijos metus: (čia, aišku, kiekvienas kandidatas į merus ir kiekvienas rinkimų sąrašas privalo įsipareigoti skirtingus darbus, pagal vietos sąlygas, įrodydami, kad jie arčiausiai vietos bendruomenės ir kaip niekas kitas geriau žino jų problemas)

 

Žemaitija, Aukštaitija, Dzūkija ir Suvalkija yra natūraliai susiformavę, unikalūs Lietuvos regioninio spektro perlai. Tarmės, tautosaka, tradicijos, spalvos, raštai, atlaidai, turgūs, darželiai, valgiai, buitis, kraštovaizdis, vietovardžiai, kaimai ir miesteliai, gyvenimo būdas, istorija ir daugybė čia neišvardintų, tačiau be galo svarbių dalykų mums yra šventi ir brangūs. Kaip Laisvė ir Tėvynė. Mes, partija Tvarka ir teisingumas deleguojame geriausius savo atstovus įgyvendinti mūsų programų vietos savivaldos baruose, visų pirma, atsižvelgdami į svarbiausius - meilės ir tarnystės savo kraštui kriterijus.

 

(savivaldybės pagal gyventojų skaičių)

 

Vilniaus miesto savivaldybė537 1522 -Kauno miesto savivaldybė306 8883Klaipėdos miesto savivaldybė158 5414Šiaulių miesto savivaldybė106 4705Panevėžio miesto savivaldybė97 3436Vilniaus rajono savivaldybė95 0357Kauno rajono savivaldybė86 4198Marijampolės savivaldybė59 4839Alytaus miesto savivaldybė57 28110Mažeikių rajono savivaldybė56 77311Kėdainių rajono savivaldybė51 96912Klaipėdos rajono savivaldybė51 61413Telšių rajono savivaldybė45 47414Jonavos rajono savivaldybė45 07915Šilutės rajono savivaldybė43 21816Šiaulių rajono savivaldybė42 74817Tauragės rajono savivaldybė42 49418Utenos rajono savivaldybė41 75119Vilkaviškio rajono savivaldybė41 05520Kretingos rajono savivaldybė40 59521Radviliškio rajono savivaldybė40 56722Ukmergės rajono savivaldybė38 35523Panevėžio rajono savivaldybė37 86724Plungės rajono savivaldybė37 08225Raseinių rajono savivaldybė36 05626Trakų rajono savivaldybė33 89927Šalčininkų rajono savivaldybė33 71028Rokiškio rajono savivaldybė33 43429Kaišiadorių rajono savivaldybė32 92230Šakių rajono savivaldybė31 40231Kelmės rajono savivaldybė31 03732Jurbarko rajono savivaldybė29 18433Prienų rajono savivaldybė29 02334Alytaus rajono savivaldybė27 61735Anykščių rajono savivaldybė27 47936Pasvalio rajono savivaldybė27 24537Biržų rajono savivaldybė27 02638Švenčionių rajono savivaldybė26 85339Šilalės rajono savivaldybė25 53340Joniškio rajono savivaldybė24 89041Elektrėnų savivaldybė24 39642Varėnos rajono savivaldybė24 38043Pakruojo rajono savivaldybė22 54944Akmenės rajono savivaldybė22 21045Lazdijų rajono savivaldybė21 63946Visagino savivaldybė21 23747Druskininkų savivaldybė21 22148Molėtų rajono savivaldybė20 03249Skuodo rajono savivaldybė19 51350Kupiškio rajono savivaldybė19 42551Zarasų rajono savivaldybė17 69352Ignalinos rajono savivaldybė17 56853Širvintų rajono savivaldybė16 90854Palangos miesto savivaldybė15 35355Kazlų Rūdos savivaldybė12 73856Kalvarijos savivaldybė11 77757Pagėgių savivaldybė9 12458Rietavo savivaldybė8 39059Birštono savivaldybė4 46060Neringos savivaldybė2 719